Често задавани въпроси

 • Колко би ми струвало да използвам услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health™?

  Пациентите (потребители) се възползват от всички платени от Здравната каса (НЗОК) процедури, които се полагат на онкологично болните хора в България, и които експертите на PrOPA им назначават в хода на тяхното лечение.

  Платена е всяка консултация с медицинските експерти на PrOPA, към които пациентът е насочен от Главния консултант. Това включва писмено становище на експерта с анализ на извършените преглед, изследвания или лечебни процедури, включително и предложение за последващи стъпки и/или интервенции.

  Първата медицинска услуга, която всеки потребител на платформата трябва да заяви, е начален консулт с Главен консултант на цена 236,25 лв., а при заявена и видео среща – на цена 248,75 лв.

  Консултациите с Главния консултант и с медицинските експерти се смятат за завършени тогава, когато са извършени всички стъпки и когато конкретното писмено становище е присъединено към електронното досие на пациента. Едва тогава онлайн системата приема плащането на услугата от пациента. Подробна информация за стойността на услугите се предоставя в рамките на процеса по резервирането им и преди заплащането им.

 • Какво е предназначението на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Онлайн платформата PrOPA by Shemha Health е обособено място в глобалната мрежа, достъпно на адрес: www.propa.health  

  Платформата предоставя модерно решение, което осигурява връзка между потребител (пациент) и медицински специалисти (Главен консултант/Експерт). Те от своя страна, предоставят персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ – в онлайн или лична среща.

 • Kак използваме Вашата лична информация?

  Операторът „Шемха Хелт“ ООД е дружество администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на услугите, предоставяни чрез платформата PrOPA by Shemha Health при спазване на изискванията на законодателството на Република България и Общия регламент за защита на личните данни, съгласно Правилата за поверителност на платформата PrOPA by Shemha Health

  Обработването на лични данни, представляващи информация за здравословното състояние на потребителя (пациент), се извършва въз основа на даденото от него съгласие за достъп до личното му електронно досие от страна на оператора.

 • Как можете да се свържете с оператора на платформата Shemha Health в случай че не можете да влезете в профила си или срещате друг технически проблем?

  Оператор на платформатае „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК206570393, седалище и адрес на управление: Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Иван Драсов“ № 26, ап. 8, представлявано от управители Виолета Найденова и Димитър Калев. 

  Можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: [email protected] или [email protected] посредством контактната форма, достъпна в платформата.

 • Как е дефиниран „Пътят на пациента“ в онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Път на пациента“ включва цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението.

  Пътят на пациента се ръководи от медицински специалист – Главен консултант, който определя необходимите диагностични и терапевтични процедури на всеки етап от лечението му. След анализ на състоянието на пациента Главният консултант го насочва към конкретен експерт, който в лична среща извършва обстоен медицински преглед и назначава/осъществява съответни изследвания и диагностични или лечебни процедури.

  Пациентът се възползва от всички изследвания и процедури, които са платени от Здравната каса. След приключване на даден диагностичен или терапевтичен етап експертът описва всичко, което е извършил.  Това описание отново се връща при Главния консултант, който го анализира и прави препоръки за следващите  стъпки на пациента.

  По този начин се гарантира затворен цикъл на лечението по най-благоприятния за пациента начин, без да се губи време по пътя, който той трябва да извърви.

 • Какво представлява и какво предоставя на пациента електронната диспансеризация? 

  Електронната диспансеризация е динамично решение, което гарантира наблюдение на всеки етап от  здравословното състояние на пациента след приключени диагностични или терапевтични процедури. Тя дава възможност на пациента: 

  a. да получава уведомления и информация за предстоящите действия, които трябва да предприеме

  b. да управлява  електронното си здравно досие, без да има ангажимент да разполага с него на хартиен носител и да го носи на предстоящия консулт

  c. да управлява  диспансерното си наблюдение, съобразно своята ангажираност и свободно време

 • Показва ли моето лично електронно здравно досие всяка една премината стъпка чрез PrOPA by Shemha Health?

  Да. Във Вашето лично електронно здравно досие веднага се отразяват резултатите от извършването на конкретен експертен консулт, както и документите от изследвания, медицински заключения, диагностични и лечебни процедури.

 • Мога ли да използвам или споделям моето електронно досие в PrOPA by Shemha Health?

  Във всеки един момент Вие имате пълен достъп и контрол над Вашето персонално електронно здравно досие, включително пълния набор от качени от Вас или от Вашите Експерти в PrOPA by Shemha Health изследвания, диагностични и/или терапевтични процедури и индивидуални насоки. 

  Вашето досие в PrOPA by Shemha Health е вашият неприкосновен персонален здравен „паспорт“. Вие може да разполагате с него по всяко време, да го принтирате, споделяте по Ваша преценка или да го заличите.

  Операторът не препоръчва споделяне на данните от вашето персонално електронно здравно досие с трети лица!

 • Как се осъществява онлайн (видео) консултация?

  Онлайн консултацията се провежда след предварително запазване на час за среща с Главния консултант или конкретен Експерт през потребителския профил на пациента. След резервацията на виртуалния консулт пациентът получава имейл с линк за провеждането му в насрочения ден и час.

  Консултът се осъществява през онлайн платформата MS Teams с гарантирана сигурност на обмена на информация и документи.

 • Какво се случва, ако вече резервирана (избрана) и платена услуга не бъде предоставена от съответния медицински специалист?

  В този случай платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нов час за предоставянето ѝ) или насочва към друг профилиран Експерт със същата специалност. 

  Ако потребителят не заяви, че желае да ползва услугата на нова дата и час, платената сума за услугата му се възстановява.

 • Може ли потребителят (пациент) да се откаже от вече резервирана (избрана) и платена услуга?

  Да, за което следва да информира изрично оператора на платформата със съобщение, изпратено чрез потребителския му профил в платформата.

  В горния случай, както и ако потребителят (пациент) не се яви в запазения час за консултация, платформата изпраща нарочен имейл, в който посочва следващи възможности за използване на заплатената услуга (посредством запазване на нови дата и час за предоставянето ѝ). 

  Ако потребителят не заяви, че желае ползване на услугата на нова дата и час, потвърждавайки с бутон „отказвам се“, платените суми за услугата му се възстановяват.    

 • Как потребителят (пациент) заплаща услуга, резервирана посредством онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След резервация на услуга, платформата посочва срок, в който следва да бъде извършено плащането. 

  Плащането се извършва чрез платформата за електронно разплащане на Stripe с карти Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Dinners, както и с дигиталните портфейли Apple Pay и Google Wallet. Операторът на платформата няма достъп и не получава информация относно транзакцията, както и данни относно банкови карти на потребителите (пациенти).

  След извършване на успешно плащане потребителят (пациент) получава имейл с потвърждение за избраната и заплатена услуга.

  Ако плащането не бъде извършено в посочения от платформата срок, избраните услуги могат да бъдат автоматично анулирани, като това не представлява пречка потребителят (пациент) да инициира отново процеса по резервация и плащане на услуга. 

  Изключение от горните правила се прилага единствено за услугата „последващо проследяване“ (електронна диспансеризация), където по избор на потребителя (пациент) плащането на абонаментната такса може да бъде извършено при общите правила на платформата (авансово) или разсрочено – на четири равни вноски за годишен период на електронен диспансер.  

 • Всички ли медицински специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация, са включени в базата данни на онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  Не. В базата данни на онлайн платформата са включени най-добрите онколози в страната от всички специалности – те са с доказана висока експертиза в практиката на своята област.

  С тези медицински специалисти операторът на платформата има сключен договор за съвместна работа. 

 • До какви медицински услуги имат достъп потребителите (пациенти) чрез онлайн платформата PrOPA by Shemha Health?

  След регистрация в платформата, с която потребителят (пациент) създава свой профил, той може да ползва следните услуги, предоставяни от медицински специалисти:

  а. първична или последваща консултация, включително предоставяне на писмено медицинско становище;

  b. цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението (дефиниран като „Път на пациента“);

  c. назначаване на изследвания и проследяване на резултатите от тях; 

  d. проследяване на лечение;

  e. последващо проследяване, което включва преглед, анализ и препоръки за проведени извън платформата изследвания и/или лечение (включително електронна диспансеризация);

  f. онлайн консултации с онкопсихолог/терапевт; 

  g. скрининг за онкологични заболявания при индивиди с риск.

 • Предоставя ли PrOPA by Shemha Health терапевтично и/или лекарствено лечение?

  Платформата PrOPA by Shemha HealthTM извършва единствено посредническа дейност за управление на „Път на пациента“ и технологична свързаност, която цели да улесни връзката и комуникацията между медицински специалисти и потребители (пациенти).


  Платформата и съответно нейният Оператор не предоставят услуги по назначаване и/или извършване на терапевтично и/или лекарствено лечение. Посочените дейности могат да бъдат извършени единствено от медицинските специалисти и лечебни заведения, използващи функционалностите на платформата и в рамките на директното им правоотношение с потребителите (пациенти).

 • Kaква услуга предоставя онлайн платформата PrOPA by Shemha Health на потребителите (пациенти)?

  Платформата предоставя посредническа услуга, с помощта на която потребителят (пациент) осъществява връзка с медицински специалист, както и последващи услуги, улесняващи комуникацията между страните, включително:

  а. предоставя информация за медицинските специалисти, чиито услуги пациентите могат да ползват чрез платформата; 

  b. осигурява възможност за запазване на час за първоначален консулт/преглед;

  c. оосигурява посредничество при провеждане на дистанционни (видео) консултации и проследяване на лечение и/или резултати от изследвания;

  d. осигурява посредничество при заплащане на резервирани (избрани) услуги;

  e. предоставя възможност за поддържане на електронно досие, в което се съдържат данни за потребителя (пациент) и документи, свързани със здравословното му състояние, включително създадените от медицински специалисти в хода на предоставяне на услугите им чрез платформата. Възможните формати на документи, поддържани от платформата, са всички текстови формати както, и jpg, jpeg и/или png.

 • Как потребителят (пациент) може да получи достъп до услугите?

  Платформата предоставя свободен достъп до част от информацията, публикувана на нея, а именно:

  а. точни указания как тя работи;

  b. информация за медицинските специалисти и услугите, които пациентите могат да ползват;

  c. отговори на най-често задаваните въпроси от потребителите;

  d. Общите условия на PrOPA by Shemha HealthTM;

  e. Етичния кодекс на екипа на платформата и др.

  В случай, че потребителят (пациент) желае да ползва услугите, предоставяни от медицински специалисти чрез платформата, той следва да се регистрира и да създаде профил в нея с избрано от него потребителско име и парола за достъп. 

 • Всяко лице ли може да регистрира профил в платформата?

  Всяко пълнолетно лице може да регистрира профил в платформата PrOPA by Shemha Health – за себе си, или за свой близък.