Преамбюл:

§ 1. „Шемха Хелт” ООД (наричано по-долу „Shemha Health” и/или „Компания/та”) „е дружество, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

§ 2. Платформата PrOPA by Shemha Health (наричана по-долу „Платформата”), се управлява и поддържа от Shemha Health, като функцията ѝ е да предоставя възможност за осъществяване на връзка и последваща комуникация между пациент, страдащ от онкологично заболяване, и медицински специалисти. Платформата не предоставя медицински услуги, терапевтично и/или лекарствено лечение на пациенти. 

§ 3. Въпреки горните ограничения и като взехме предвид деликатното състояние на пациентите (потребители на услуги на Платформата), в рамките на работата на Платформата и при комуникацията си с пациентите, ние от Shemha Health избираме да се ръководим от настоящите Етични правила, отразяващи нашите основни ценности, а именно: 

 • Да подпомагаме постигането на благополучие и благоденствие на пациента;
 • Да се стремим да подпомагаме менталното здраве на потребителите използващи платформата.
 • Да спазваме и да следим за спазването на забраната да се вреди другиму;
 • Да проявяваме  състрадание и уважение към човешкото достойнство; 
 • Да се съобразяваме с уязвимостта на пациента;
 • Да проявяваме най-висок професионализъм, всеотдайност, добросъвестност и отговорност към работата си и да оправдаваме гласуваното ни доверие от пациенти и/или медицински специалисти;
 • В работата си да се водим в максимално възможната според обстоятелствата степен от интереса на пациента и оправдаване на гласуваното ни доверие;
 • Да проявяваме уважение към експертизата и авторитета на медицинските специалисти, предоставящи услугите си на пациенти посредством Платформата; 
 • Да работим в подкрепа на диалога между пациентите и медицинските специалисти и към затвърждаване на уважението и доверието помежду им; 
 • Да работим в подкрепа на утвърждаването на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност между медицинските специалисти;
 • Да работим в подкрепа на и подпомагане повишаване на здравната грамотност сред всички заинтересувани страни ползватели на платформата, пациенти и косвено техните близки, и лекари.
 • Да бъдем напълно прозрачни в предоставянето на информация и предоставяйки пълните права на пациента да управлява неговата лична информация в платформата.  
 • Работата на Платформата да се организира при цялостно съобразяване с приложимите нормативни изисквания.

§ 4. Целта на настоящите Етични правила е да: 

 • Представят основните принципи, от които екипът на Shemha Health се ръководи в работата си и следва да спазва; 
 • Да демонстрират стремежа на екипа на Shemha Health към придържане към най-високи професионални, морални и етични стандарти в работата си; 
 • Да предоставят основни насоки към поведението на екипа на Shemha Health при решаването на конфликтни ситуации, вземане на етични решения и справяне с възникнали конфликти на интереси;

I. Oбщи правила за поведение на екипа на Shemha Health 

1. Shemha Health е екип от висококралифицирани специалисти, чиято основна кауза е да подпомогнат и подкрепят пациента на избран от него етап от лечението на онкологично заболяване, от което страда. Във всеки един момент от комуникацията си с пациенти екипът на Shemha Health се придържа към и не допуска отклоняване от утвърдените в компанията високи професионални и етични стандарти.

2. При поддръжката и управлението на Платформата, както и при комуникацията си с пациентите, екипът на Shemha Health се ръководи единствено от водещия принцип за почтеност, настоящите Етични правила, останалите вътрешни актове на компанията, както и от приложимата нормативна уредба, като не допуска в никой случай ръководещи в работата му да бъдат мотиви, свързани с постигането на незаконна или неморална лична облага на членове на екипа и/или на трети лица. 

3. Shemha Health се стреми да осигури най-високо ниво на техническа свързаност и обезпеченост на функционалностите на Платформата с цел предоставяне на своевременни и адекватни медицински услуги от медицинските специалисти на пациенти. 

4.  Съзнавайки деликатния характер на информацията относно здравословното състояние на пациентите, в Shemha Health сме внедрили и поддържаме най-високо ниво на технически, организационни мерки, и мерки за сигурност, осигуряващи зачитане на личния живот и защитата на конфиденциалността (тайната) на информацията на пациента, включително от неоторизираното ѝ разкриване и/или използване. 

5. Като взехме предвид високото ниво на етичност и доказано в предоставяне на помощ на пациента професионални качества, които следва да притежават медицинските специалисти, ние от Shemha Health извършваме подробна и задълбочена проверка на опита и експертизата на медицинските специалисти, с които сключваме споразумение за сътрудничество и ползване на Платформата.

6. Като взехме предвид високото ниво на лични качества (морални и социални), които следва да притежават медицинските специалисти, ние от Shemha Health следим във всеки един момент удовлетвореността и обратната връзка на пациента относно качеството на предоставените им посредством Платформата услуги, както и дали проявеното отношение от медицински специалист към пациент съответства на медико-етичните стандарти, на изискванията за недопускане на дискриминация и на приложимите нормативни правила. При получен основателен сигнал относно неетично, неморално, незаконосъобразно или дискриминационно поведение вземаме незабавни мерки по отнасянето му към компетентните за произнасяне институции, организации и/или държавни органи или насочваме пациента, доколкото познанията ни позволяват, към компетентната институция, към която следва да се обърне за решаване на въпроса. 

7. Като взехме предвид високите лични качества, които следва да притежават медицинските специалисти, ние от Shemha Health проследяваме във всеки един момент за прояви на неетично, неморално, неколегиално и/или нормативно забранено (включително, но не само антиконкурентно) поведение в отношенията между медицинските специалисти, предоставящи услуги посредством Платформата. 

8. Екипът на Shemha Health подкрепя развитието на науката и иновацията, и вярва в незаменимия принос на научните открития в справянето със заболявания и подобряване на здравословното състояние и благополучието на пациентите. Поради това, ние от Shemha Health, се стремим към непрекъснато и своевременно актуализиране на PrOPA by Shemha Health и допълване на информационните материали, достъпни на Платформата, с цел повишаване общата осведоменост на пациентите и/или насърчаване на повишаването на професионалната експертиза на медицинските специалисти по въпроси, свързани с онкологични заболявания и тяхното лечение. 

9. Стремейки се и подкрепяйки развитието на науката и иновацията, екипът на Shemha Health се стреми да усъвършенства и съ-изгражда своята Платформа съвместно и чрез обратната връзка на лекарите и пациентите ползватели на платформата. Ето защо вашата обратна връзка е важна за нас и в помощ на всички останали нуждаещи се и използващи Платформата. 

II. Заключителни разпоредби

1. Настоящите етични правила са приети от управителя на Shemha Health и са задължителни за всички членове на екипа на Компанията.

2. В случай на промени в тези правила, същите ще бъдат обявявани своевременно на уебсайта на Платформата.