„За първи път – засега само в България, PrOPA by Shemha Health събира на едно място всички 24 онкологични специалности в едно телемедицинско решение за задълбочена свързаност на пациента и екипа лекуващи.“

Диагностика


Образен диагностик

Образният диагностик е лекар със специалност по рентгенология или нуклеарна медицина. Ролята му като експерт, използващ функционалностите на PrOPA by Shemha Health, е да определя първичното място на тумора и степента на неговата разпространеност в организма, наречено образно стадиране на злокачествената болест. Най-често използвани образни методи и техники са ултрасонограф (ехография), компютър-томограф (скенер), магнитнорезонансен томограф, мамограф, позитронноемисионен компютър-топограф (ПЕТ скенер), eднофотонна компютър-томография (СПЕКТ) и др. Образният диагностик може да бъде специализиран за вземане на материали от различни органи и тумори под контрола на дадена образна апаратура и тогава той се нарича интервенционален рентгенолог.

Проф. д-р СОНЯ СЕРГИЕВА

Специалност(и): нуклеарна медицина и медицинска онкология

Резюме на експертиза: нуклеарномедицински хибридни методи – SPECT/CT и PET/CT за диагностика, стадиране и проследяване на терапевтичния ефект след проведента терапия при болни с онкологични заболявания, с ендокринна  или с бъбречна патология. Метаболитна радионуклидна терапия на злокачествени заболявания.

Лидерство: Гостуващ лектор по актуалните въпроси на нуклеарната онкология на научни форуми и образователни курсове, провеждани у нас и в чужбина. Член на Българско дружество по нуклеарна медицина, СОНМ, EANM, SNMMI, WARMTH.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Чрез телемедицината/телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.

Д-р ЛИДИЯ ЧАВДАРОВА

Специалност(и): нуклеарна медицина

Резюме на експертиза: нуклеарно-медицинска диагностика (SPECT/CT, PET/CT) и терапия на доброкачествени и злокачествени заболявания; натрупан опит в областта на солидните тумори и онкохематологичните заболявания

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Телеонкологията може да подпомогне пациентите в преодоляване на страха и психологическото напрежение от посещаване на онкологично лечебно заведение и с това да осигури по-ранна диагноза и по-адекватно лечение на онкологичните заболявания.


Лабораторен лекар

Клиничният лабораторен специалист осъществява и интерпретира различни тестове върху кръв или други телесни материали, предназначени за диагноза, прогноза или проследяване в хода на злокачествена болест. Тестовете, препоръчвани чрез PrOPA by Shemha Health, включват предимно широка палитра от туморни маркери, всеки от които притежава научно доказана специфичност за определен вид рак или група от тумори. Най-подходящи за проследяване и контролиране чрез туморни маркери са простатният рак, ракът на яйчници и тестис и ракът на дебело и право черво.


КЛИНИЧЕН ГЕНЕТИК

Клиничният генетик е специалист, който изследва и интерпретира клинични и лабораторни показатели, свързани с фамилно и наследствено предразположение за заболявания, наречени фамилен рак или синдроми за ракова предразположеност. Негова главна функция е да осъществява генетично консултиране на лица или семейства със злокачествени болести или с риск за рак, който може да имат генетична основа. Чрез PrOPA by Shemha Health за генетична консултация се насочват предимно млади хора, избрани от консултанта онколог или чрез скрининг, при които са налице стандартизирани критерии, подозрителни за наследствен рак на гърда или за рак на дебело и право черво.


пАТОЛОГ

Патологът е лекар, специализиран да изследва под микроскоп материали, добити чрез биопсия, и да определя тъканния и клетъчен произход на злокачествените новообразувания. Негова допълнителна функция, като експерт в PrOPA by Shemah Health, е използване на широки палитри от имунохистохимични изследвания с цел прецизиране на туморния произход и на неговата специфична биология. Патолог, специализиран в изследване на различни молекулни и генетични характеристики, свързани с функциите на туморните клетки, се нарича молекулярен патолог, а изследваните молекули и гени – биомаркери. Биомаркерите се препоръчват чрез PrOPA by Shemha Health и се използват в клиниката за прогнозиране на изхода от болестта и за предсказване на ефективността на различни противотуморни лекарства.

д-р МИЛЕН КАРАИВАНОВ

Специалност(и): патоанатомия и цитопатология

Резюме на експертиза: диагностика и стадиране на тумори в областта на уропатологията, онкодерматологията, онкогинекологията-участие в създаване три клинични ръководства, основани на доказателства

Лидерство: Член на Управителния съвет на Българското дружество по патология

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Чрез телемедицината и телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат достъпна, бърза и навременна консултация с водещи специалисти от всички области на онкологията-без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.


иНТЕРВЕНЦИОНАЛИСТ

Интервенционалистите са лекари от различни клинични дисциплини, специализирани в прилагането на високо технологични апаратури за достъп до засегнати от злокачествена болест органи и за вземане на биопсичен материал за микроскопско изследване. Интервенциите и техниките, препоръчвани чрез PrOPA by Shemha Health, носят имената на съответния орган, за който са предназначени, например ларингоскопия (ларингоскоп) – за гърло, гастроскопия (фиброгастроскоп) – за стомах, колоноскопия (фиброколоноскоп) – за дебело черво, бронхоскопия (фибробронхоскоп) – за бели дробове, цистоскопия (цистоскоп) – за пикочен мехур, лапароскопия (лапароскоп) – за коремна кухина, медиастиноскопия (медиастиноскоп) – за средостението в гръден кош, торакоскопия (торакоскоп) – за плеврални кухини, трепанобиопсия (трепан) – за костен мозък и др. Чрез PrOPA by Shemha Health могат да се препоръчат и лечебни интервенционални техники, например ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (при туморно запушване на големи жлъчни пътища) и др.

Доцент д-р МИЛЕНА ЕНЧЕВА, дм

Специалност(и): пневмология и фтизиатрия, и вътрешни болести

Резюме на експертиза: диагностика и лечение на белодробни болести; интервенционална пулмология (флексибилна и ригидна бронхоскопия); бронхоскопски техники за диагностика на първични и вторични белодробни неоплазми, бронхоскопско лечение на авансирали ендотрахеални/ендобронхиални тумори.

Научна и изследователска дейност с фокус „Интервенционална пулмология“ – бронхоскопски методи за диагностика и лечение на бенигнени и малигнени белодробни болести.

Лидерство: Началник на Клиника по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ-София на Военномедицинска академия, Основател и председател на УС на Българска група по бронхология и интервенционална пулмология. Член на Европейско респираторно дружество, Член на борда на националните делегати в Европейската асоциация по бронхология и интервенционална пулмология, Член на Борда на регентите на Световната асоциация по бронхология и интервенционална пулмология.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Тази платформа осигурява на българските пациенти с онкологични болести бърз достъп до експертни медицински препоръки, съобразени с общоприети международни стандарти. Всеки етап от консултациите е изработен прецизно и улеснява максимално връзката на пациента с нужните му специалисти.

Доцент д-р АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ, дм

Специалност(и): Гастроентерология, здравен мениджмънт

Резюме на експертиза: Ендоскопия- диагностична гастро и колоноскопия, терапевтична полипектомия с техниките ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция. Ендоскопско стентиране на хранопровода, дуоденума и дебелото черво при малигени стенози, ендоскопска балонна дилатация при бенигени стенози на хранопровода или стенози на анастомозата след оперативни интервенции. Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода и ендоскопска хемостаза. Манипулации на хепатобиларната система и панкреаса- ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ), стентиране на жлъчните пътища при дистални и хиларни стенози, стенитриане на панкреасаен канал. Екстракция на конкременти от жл. канал. Ендо-ехография- диагностична и терапевтична, биоспия на Ту формации на панкреаса и метастични чернодробни лезии, трансгастрален дренаж на панкреатични псевдокисти. Интервенционална ехография- биопсии под ехографски контрол, термоаблация на първични и метастатични чернодробни лезии, перкутанни дренажи под ехографски и ретгенов контрол.

Лидерство: Секретар на Българската асоциация на хирурзи гастроетеролози и онколози. Член на Управителния съвет на  Българското дружество по гастроентерология.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Телемедицината помага на българският пациент и неговите близки да получат цялостна, системна и ефективна здравна грижа и гастроентерологична консултяция, без да напускат пределите на държавата, като се избегне ненужно разкарване до отдалечено болнично заведение. В резултат на направената консултация може да се вземе най-точна преценка за понататъчното клинично поведение и път на пациента.