„За първи път – засега само в България, PrOPA by Shemha Health събира на едно място всички 24 онкологични специалности в едно телемедицинско решение за задълбочена свързаност на пациента и екипа лекуващи.“

Лечение


ОНКОХИРУРГ

Онкохирурзите са лекари от различни клинични дисциплини, специализирани в оперативното изрязване на определени локализации на туморни образувания. Хирургичните интервенции се препоръчват чрез PrOPA и се извършват в стандартни обеми с доказана ефективност и безопасност и включват отстраняване (частично или пълно) на засегнатия от тумора орган или телесна област, включително и на анатомично принадлежащите им лимфни възли. Хирургичното изрязване на далечни туморни разсейки се нарича метастазектомия. Онкохирургичните специалности носят имената на съответните области на медицината, съответните им органи и туморни образувания, например онкогинекология – за хирургия при рак на маточна шийка, яйчници, матка и влагалище; онкохирургия на гърда – за хирургия при рак на гърда; онкоурология – за хирургия при рак на простата, бъбрек и пикочен мехур; торакална онкохирургия – за хирургия при рак на бял дроб и хранопровод; коремна онкохирургия – за хирургия при рак на стомах, дебело и право черво, панкреас, жлъчни пътища и черен дроб; онкодерматология – за хирургия при кожен меланом и рак на кожата; оториноларингологична онкохирургия – за хирургия при рак на носоглътка, гълтач и ларинкс; лицевочелюстна онкохирургия – за хирургия при рак на устна кухина и слюнчени жлези; ендокринна онкохирургия – за хирургия при рак на щитовидна и паращитовидна жлеза и т.н. Онкохирургия, която минимизира обема на разрезите чрез използване на оптични и роботизирани инструменти, се нарича миниинвазивна.

Проф. д-р ДОБРОМИР ДИМИТРОВ, д.м.

Специалност(и): хирургия, провежда специализация по медицинска онкология

Резюме на експертиза: Диагностика и лечение на злокачествени и доборокачествени заболяванията на млечната жлеза. Хирургично третиране злокачествени новообразувания на гастроинтестиналния тракт. Онкопластичен подход при лечението на злокачествените заболявания и преканцерозите на кожата. Невромониториране при операции на щитовидната жлеза. Лечение на доброкачествени и злокачествени тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU). Минимално инвазивна хирургия. Роботизирана хирургия.

Лидерство: Част от екипа, въвел за първи път в страната иновативни и съвременни подходи за оперативно лечение – сентинелна лимфна биопсия при различни локализации, тотална мезоректална ексцизия, роботизирана ректална хирургия, неоадювантното лъчелечение при рак на ректума, онкопластичен подход при лечение на рака на гърдата, вакуум аспирационна биопсия и интраоперативна лъчетерапия при рака на гърдата. Сертифициран специалист за работа с иновативната терапевтична система за неинвазивно лечение на тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU). Сертифициран за работа с роботизираната система като хирург на конзола.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.

Доцент д-р АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ, дм

Специалност(и): Гастроентерология, здравен мениджмънт

Резюме на експертиза: Ендоскопия- диагностична гастро и колоноскопия, терапевтична полипектомия с техниките ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция. Ендоскопско стентиране на хранопровода, дуоденума и дебелото черво при малигени стенози, ендоскопска балонна дилатация при бенигени стенози на хранопровода или стенози на анастомозата след оперативни интервенции. Ендоскопско връзково лигиране на варици на хранопровода и ендоскопска хемостаза. Манипулации на хепатобиларната система и панкреаса- ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ), стентиране на жлъчните пътища при дистални и хиларни стенози, стенитриане на панкреасаен канал. Екстракция на конкременти от жл. канал. Ендо-ехография- диагностична и терапевтична, биоспия на Ту формации на панкреаса и метастични чернодробни лезии, трансгастрален дренаж на панкреатични псевдокисти. Интервенционална ехография- биопсии под ехографски контрол, термоаблация на първични и метастатични чернодробни лезии, перкутанни дренажи под ехографски и ретгенов контрол.

Лидерство: Секретар на Българската асоциация на хирурзи гастроетеролози и онколози. Член на Управителния съвет на  Българското дружество по гастроентерология.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Телемедицината помага на българският пациент и неговите близки да получат цялостна, системна и ефективна здравна грижа и гастроентерологична консултяция, без да напускат пределите на държавата, като се избегне ненужно разкарване до отдалечено болнично заведение. В резултат на направената консултация може да се вземе най-точна преценка за понататъчното клинично поведение и път на пациента.

Д-р ЮЛИЯ КАЛЧЕВА

Специалност(и): хирургия

Резюме на експертиза: Десет годишен опит в областта на коремната хирургия като специализант и специалист включително, с акцент върху онкологичната хирургия. Опит в лечението на рак на дебелото черво, стомах, хранопровод, панкреас, черен дроб. Лечение на ракови заболявания в контекста на спешната хирургия и техните усложнения.

Лидерство: Член на Българско Хирургично Дружество, Българско дружество по трансплантология, Лекари без граници (Medecins sans frontieres/MSF).

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Като лекар и човек искрено вярвам, че всеки пациент трябва да има достъп до най-доброто лечение. Улесняването на първия контакт с професионалист, последващите стъпки и проследяването на цялостната терапия, трябва да бъдат приоритет и прерогатив на здравната система. Само така ще се гарантират позитивни резултати и приемственост в мултидисциплинарното лечение на онкологичните заболявания.

Като член на международна хуманитарна организация вярвам, че в 21-ви век е непростимо права като достъп до лечение да бъдат неглижирани и умаловажавани. PrOPA има реалния шанс да съкрати и намали страданието на пациентите болни от онкологични заболявания, особено в началото на техния път, когато има много лутане и страх от предстоящото.

Доц. д-р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ дм, FACS

Специалност(и): висцерална хирургия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, лапароскопска хирургия, чернодробна трансплантация

Резюме на експертиза: Извършва високо специализирани интервенции (лапароскопски и класически) при доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб, жлъчен мехур, панкреас, стомах, черва, ретроперитонеално пространство, щитовидна жлеза, както и хирургично лечение на хернии. Част от екипа извършващ чернодробна трансплантация, като през 2015 година защитава дисертационен труд на тема „Чернодробна трансплантация – хирургичен подход и резултати“. Специализирал чернодробна и панкреатична хирургия във Франция, Англия и Южна Корея. Има над 200 публикации в български и международни научни списания и книги, както и над 180 участия на медицински конгреси и симпозиуми.

Лидерство: Председател на Българското дружество по трансплантология, член на  IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), ILTS (International Liver Transplantation Society), ISLS (International Society of Liver Surgeons) и други.

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Телемедицината помага на българският пациент и неговите близки да получат цялостна, системна и ефективна здравна грижа и гастроентерологична консултяция, без да напускат пределите на държавата, като се избегне ненужно разкарване до отдалечено болнично заведение. В резултат на направената консултация може да се вземе най-точна преценка за понататъчното клинично поведение и път на пациента.


ЛЪЧЕТЕРАПЕВТ

Лъчетерапевтът е лекар, специализиран да прилага местно лечение върху тумор в ранен стадий или върху областта на вече отстранен тумор, използвайки рентгенови лъчи, планирани чрез образи и насочени чрез апарати, наречени линейни ускорители. Лъчелечение може да се препоръчва чрез PrOPA спомагателно преди и след хирургия, но може да се използва и като единствено (дефинитивно) антитуморно лечение. Когато се комбинира с лекарства, се нарича едновременно лъчехимиолечение или биолъчелечение. Лечебната доза на лъчение е стандартизирана за всеки вид тумор и стадий и се прилага на отделни дневни фракции. Лъчелечение чрез апарати за прецизно фокусиране на лъчите се нарича стереотактична радиохирургия (кибер нож) и се препоръчва чрез PrOPA предимно за третиране на разсейки в мозък, бял дроб, черен дроб, гръбначен стълб и др.  

Проф. д-р ИГЛИКА МИХАЙЛОВА, д.м.

Специалност(и): лъчелечение, медицинска онкология, здравен мениджмънт

Резюме на експертиза: лъчелечение на карциноми и някои доброкачествени тумори, предоперативно лъче и лъче-химиолечение при карциноми на ректума, ануса, женски гениталии и глава и шия, прилагане на едновременно лъче-химиолечение или едновременно лъчелечение и таргетна терапия, участие в написването на клинични ръководства, основани на доказателства

Лидерство: Председател на Управителния съвет на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.

Д-р КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

Специалност(и): лъчелечение

Резюме на експертиза: лъчелечение, стереотактична лъчетерапия и радиохирургия в комплексното лечение на онкологичните заболявания, опит в елитни европейски онкологични институти

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.


МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОГ

Медицинският онколог, наричан по старому химиотерапевт, е лекар експерт използващ технологичните възможности на PrOPA, специализиран да води антитираково лечение чрез предписване на лекарства по венозен път, през устата или чрез вътремускулно приложение. Лекарствата се категоризират в групи за химиотерапия, прицелно (таргетно) лечение, биологично лечение, имунотерапия и хормонотерапия. Дозирането се осъществява по международни стандарти, провежда се на цикли (курсове), групирани в поредни линии. Прицелното лечение и имунотерапията се избира по правило въз основа на предварително изследвани биомаркери, предсказващи тяхната висока ефективност. Лекарственият лечебен отговор на злокачествената болест се оценява средно на всеки три месеца чрез образно изследване. 

Доц. д-р АСЯ КОНСУЛОВА-КИРОВА, д.м.

Специалност(и): медицинска онкология, вътрешни болести

Резюме на експертиза: системна терапия на солидни тумори, клинични ръководства, основани на доказателства, всеобхватни ракови центрове, online международно обучение по медицинска онкология

Лидерство: Посланик на Европейското училище по онкология (ESO) за България. Председател на сдружение Жените в онкологията – България, член на the Global Alliance и ESMO. Национален представител за България за ENTYAC (European network for teenagers and young adults with cancer). Национален представител за България за Европейската инициатива за управление на качеството на живот при пациентите с Белодробен карцином (European Initiative in Quality Management in Lung Cancer Care) към Европейското респираторно дружество (ERS)

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: При ежедневната липса на време чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент може да получи адекватна консултация за необходимия диагностичен и лечебен процес според особеностите на болестта си.

Доктор РАДОСЛАВ МАНГАЛДЖИЕВ

Специалност(и): медицинска онкология, дерматология и венеролоия

Резюме на експертиза: системна  лекарствена терапия на солидни тумори (химиотерапия, имунотерапия, хормонолна , таргетна терапия)

Лидерство: Съпредседател на „Сдружение на Медицински Онколози“

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.


КЛИНИЧЕН ХЕМАТОЛОГ

Клиничният хематолог е лекар експерт използващ технологичните възможности на PrOPA, специализиран в диагностиката и лечението на кръвни злокачествени болести – левкемии и лимфоми. Подобно на медицинския онколог негова главна функция е да води лечение чрез предписване на антитуморни лекарства, категоризирани в групи за химиотерапия, прицелно (таргетно) лечение и имунотерапия. Специфичен негов профил е трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Методът рядко може да се препоръчва чрез PrOPA и в лечението на некръвни (ракови) злокачествени болести.

Проф. д-р ЛИАНА ГЕРЧЕВА, д.м.

Специалност(и): клинична хематология, вътрешни болести, социален мениджмънт

Резюме на експертиза: диагностика и системна терапия на хематологични неопластични заболявания (остри и хронични левкемии, лимфоми, миеломна болест, миелопролифративни неоплазии, миелодиспластични синдроми), диагностика и лечение на анемии; диагностика и лечение на нарушения в кръвосъсирването, цитопатология на хематологични заболявания (анализ на периферна кръв и костен мозък), подготовка на клинични ръководства, основани на доказателства

Защо се доверих на PrOPA by Shemha Health: Само чрез телемедицината/ телеонкологията българският онкологичен пациент и неговите близки могат да получат цялостна, системна и най-ефективна здравна грижа, без да напускат държавата си и да губят собствената си здравна осигуровка.


ПАЛИАТОР

Палиаторът е лекар, специализиран в организиране и осъществяване на най-добри поддържащи грижи за онкологични пациенти и техни близки. В обема на палиативните грижи, препоръчвани чрез PrOPA, се включват всички лекарствени, инструментални и психологични интервенции, целящи да контролират неприятните симптоми и да облекчават страданията на пациента в целия ход на злокачествената болест. Главни цели на палиатора са контрол на раковата болка, ентералното (през храносмилателната система) и парентерално (венозно) хранене. Социалните консултации също са предмет на най-добрите поддържащи грижи.