Общи условия на PrOPA by Shemha Health

Път на Потребителя – пациент

1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия са неразделна част от Общите условия на PrOPA by Shemha Health относно правилата за ползване на уеб платформата PrOPA by Shemha Health и се отнасят до платени услуги, предоставяни на Потребителите от медицински специалисти (Главен Консултант/ Експерт), които осигуряват дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ чрез Платформата /наричани по-долу Общи условия на PrOPA by Shemha Health – Път на Потребителя – пациент/.

1.2 След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на PrOPA by Shemha Health – Път на Потребителя – пациент”, Потребителите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Потребителите не могат да ползват платените услуги на уеб платформата PrOPA by Shemha Health, описани по-долу.

2. Определения

В допълнение към раздел II „Определения“ от Общи условия на PrOPA by Shemha Health (наричана и „платформата“), при тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение: 

2.1. Становище – Медицински документ, който се изготвя от Главен консултант/ Експерт в PrOPA by Shemha Health

2.2. Консулт (консултация) – Медицински документ, който се изготвя от Експертите в PrOPA by Shemha Health и служещ за пълни и изчерпателни препоръки и насоки от страна на Главен консултант;

2.3. Път на пациента – Цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт, осъществяван от медицинските специалисти в PrOPA by Shemha Health;

2.4. Създаване на стъпка – Всяко предписание от Главен консултант към Потребител-пациент за осъществяване на определена активност, включена и/или свързана с Пътя на пациента. 

2.5. Потребител – пациент/ Пациент – всяко физическо лице Регистриран Потребител в Платформата, което използва една или повече медицински услуги чрез Платформата;

2.6. ПотребителПациент трето лице – физическо лице, посочено от Регистриран Потребител и/ или ненавършило 18 години и представлявано от родител/ настойник, на което се предоставят една или повече медицински услуги чрез Платформата.

3. Структура на Платформата PrOPA by Shemha Health 

3.1. Платформата се състои от следните виртуално обособени структури:

3.1.1. Консултативен портал – обособено място в Платформата, където се осъществява първична консултация и последващи консултации по Пътя на пациента от медицинските специалисти.

3.1.2. Диагностичен център – обособено място в Платформата, където се назначават и се проследява резултати от клинични изследвания, включващи образна диагностика, пато-хистология, генно профилиране, палиация, лабораторни изследвания.

3.1.3. Терапевтичен център – обособено място в Платформата, където се проследява лечението на пациенти, включително хирургично лечение (инвазивно и неинвазивно), лъчелечение, лекарствено лечение, радионуклидно лечение, лечение на болка, парентерално хранене.

3.1.4. Център за скрининг и превенция– обособено място в Платформата, където се извършва скрининг на пациенти с онкологични заболявания или скриниране на риска от такива.

3.1.5. Център за психосоциална подкрепа– обособено място в Платформата, където се извършват онлайн и консултации с психолог/терапевт целящи подобряване на менталното здраве на пациентите.

3.1.6. Център Клинични проучвания– обособено място в Платформата, където се дава възможност и достъпност за пациентите до клинични проучвания, тяхното проследяване и се анализиране на резултатите от тях.

3.1.7. Обучителен център– обособено място в Платформата, където се съдържа информативни и обучителни материали, предназначени за повишаване на информираността на пациентите.

4. Профил на Потребителя – Пациент в PrOPA by Shemha Health

4.1. Потребителят – пациент създава свой профил в Платформата съгласно предвиденото в Общите условия на ProPA, раздел III. 

4.2. В случай, че Потребителят желае една или повече от медицинските услуги, предоставяни чрез Платформата да бъдат използвани от трето лице (Пациент трето лице), Потребителят отбелязва това чрез добавка в прозореца, обозначаващ документ за Съгласието на лицето, от чието име се използват услугите на Платформата и предоставя в Платформата съгласие от третото лице съгласно образеца, наличен в Платформата. Потребителят е изцяло отговорен за предоставените данни и информация за Пациента трето лице, както и че има право да предоставя същите чрез Платформата.

5. Електронно досие на Потребителя – Пациент

5.1. Потребителят – Пациент, който желае да използва една или повече медицински услуги чрез Платформата, създава електронно досие в Платформата съгласно предвиденото в Общите условия на ProPA, раздел IV. 

5.2. В електронното досие на Потребителят се съдържат документи и информация, свързани с неговото здраве и/ или предоставените медицински услуги чрез Платформата, добавяни от Потребителят и/ или от медицинските специалисти, използващи Платформата.

5.3. В случаите на т. 4.2., когато една или повече от медицинските услуги чрез Платформата се използват от Пациент трето лице, в електронното досие на Потребителят може да се съдържат документи и информация относно третото лице.

5.4. В електронното досие се съхранява и информация за използваните услуги чрез Платформата (насочващи консулти, пътища на пациент и/или последващо проследяване и/или електронна диспансеризация) и преминатите и активните стъпки в тях. 

5.5. До електронното досие има достъп Потребителя, Главният консултант и Експертите, които предоставят услуги на Потребителя, както и Оператора на Платформата в случай, че е оправомощен за това. Оправомощаването се дава чрез отбелязване в нарочно поле на изрично съгласие за осъществяване на достъп до здравната информация в медицинското досие и обработването ѝ от Оператора за целите на ползване на услугите на платформата от Потребителя.

6. Услуги, предоставяни на Потребителя – пациент посредством PrOPA by Shemha Health от медицински специалисти 

6.1. Предоставяне на първична консултация и последващи консултации по Пътя на пациента.

6.2. Назначаване и проследяване на резултати от различни видове клинични изследвания от образна диагностика, пато-хистология, генно профилиране, палиация и лабораторни изследвания; 

6.3. Проследяване на лечението на Пациента, включително хирургично лечение (инвазивно и неинвазивно), лъчелечение, лекарствено лечение, радионуклидно лечение, лечение на болка, парентерално хранене.

6.4. Път на пациента – Цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението, който включва услугите, предвидени в т.6.2. и 6.3. 

6.5. Последващо проследяване/ електронна диспансеризация – преглед, анализ и препоръки на проведени извън и/ или чрез Платформата изследвания и/или лечение; 

6.6. Скрининг на пациенти с онкологични заболявания или скриниране на риска от такива.

6.7. Онлайн и консултации с психолог/терапевт целящи подобряване на менталното здраве.

7. Услуги, предоставяни на Потребителя – пациент посредством PrOPA by Shemha Health от медицински специалисти 

7.1. Платформата предлага на Потребителите виртуално пространство за осъществяване на връзка с медицински специалисти, които осъществяват услугите, предвидени в Раздел VI.

7.2. Всяка от услугите, предвидени в Раздел VI, които се предлагат чрез Платформата, следва определени стъпки, които се определят от медицински специалист – Главен Консултант на база на текущо състояние на Пациента.

7.3. Потребителят следва да заяви от изрично коя/ кои от услугите, предвидени в Раздел VI. желае да ползва чрез Платформата. 

7.4. Медицински специалист – Главен Консултант определя чрез Платформата първата стъпка в рамките на цялостния диагностичен и терапевтичен консулт, предоставян на Пациента, която включва препоръки и инструкции към Пациента. След изпълнението им Потребителят – Пациент получава чрез Платформата Становище от Главния Консултант с мнение за последващи стъпки.

7.5. Потребителят (Пациент или представител на пациента) може да заяви чрез Платформата видео-консулт с Главният Консултант и/ или с Експерт на всеки етап от предоставянето на Услуги чрез Платформата, включително и на етап предоставяне на Становище, когато това е приложимо за съответната услуга. Потребителят също може да заяви видео-разговор с Главния Консултант при представяне на становището. 

7.6. Видео-консултите по настоящия раздел се провеждат с продължителност до 30 минути.

7.7. Платформата предоставя на Потребителите възможност за предоставяне на обратна връзка чрез попълване на анкета за потребителска удовлетвореност.  

7.8. Чрез Платформата не могат да бъдат изписвани лекарства, както и да се назначават здравни дейности, попадащи в обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

8. Първична консултация/ консулт 

8.1. За целите на подпомагане и насочване на Потребителят при избора на една или повече от медицинските услуги, предоставяни чрез Платформата, Потребителят следва да премине през първична консултация, предоставяна от Главния Консултант в Платформата. 

8.2. За да създаде заявка за първична консултация, Потребителят следва да избере Услугата в Платформата, както и да приложи всички налични изискуеми медицински документи, с които разполага с указаните съответни стъпки за прилагане на същите. 

8.3. В рамките на Първичната консултация Главният Консултант извършва първоначална оценка на състоянието на Потребителя – пациент и определя възможността дали Потребителят може използва заявената от него медицинска услуга чрез Платформата и/ или преценява дали да му предложи друга такава.

8.4. Първичният консулт се предостави в рамките на 48 часа след заплащане на Услугата и потвърждение от страна на Главен консултант за пълнота на подадената през Оператора медицинска информация. 

9. Път на пациента – цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт /ЦПДТК/

9.1. ЦПДТК се осъществява чрез Платформата от Главен Консултант, което включва услугите, предвидени в Раздел VI, т.6.2. и 6.3. – представлява последователност от насочвания на Пациент към Експерти, разчитане на консултите на Експертите, предоставяне на становище и последващо насочване към Експерти от страна на Главен консултант и при медицински съображения за необходимост от такова, 

9.2. ЦПДТК се осъществява и направлява от Главен Консултант на базата на резултатите и мненията на Експертите от предходните стъпки при предоставяне на Услуги на Потребителя – пациент. 

9.3. Потребителят има възможност да премине няколко пъти през ЦПДТК. 

9.4. ЦПДТК може да приключи по някой от следните начини:

а. По преценка на Главен Консултант;

б. При отказ от услугата от страна на Потребителя;

в. При липса на движение по даден път на пациент повече от 2 месеца. За движение по път се счита: качване на документ в електронното досие на пациента (медицинско изследване, консулт, становище и други), създаване на стъпка;

г. При смърт на Потребителя- пациент и/ или Пациента трето лице. 

10. Последващо проследяване 

10.1. Всеки Потребител в Платформата, който е използвал медицински услуги, извън Платформата, може се заяви чрез Платформата услугата „Последващо проследяване/ електронна диспансеризация“. В този случай отново е необходимо Потребителят да премине през Начален консулт за одобрение по начина, описан в раздел VIII. 

10.2. По време на Последващото проследяване/ електронна диспансеризация е възможно Медицински специалист – Главен Консултант да добави допълнителни стъпки, свързани с предлагане на услуги, отправяне на препоръки, изискване на допълнителна информация/ документи. Потребителят също може да създава стъпки при настъпване на извънредни обстоятелства като прогресия и/ или влошаване на медицинските показатели, ако в момента няма активна стъпка, създадена от Главен Консултант, в случаите, в които са налице нови данни от изследвания и съответно да премине отново през ЦПДТК по начина, описан в раздел IX. 

10.3. Услугата „Последващо проследяване електронна диспансеризация“ се предоставя на Потребителя като абонамента услуга с продължителност 12 (дванадесет) месеца. Абонаментната услуга включва: 

10. Последващо проследяване 

а. определяне на плана за проследяване на Пациента;

б. предоставяне на становища от Главния Консултант, включващи информация за стъпките в абонамента, част от плана; 

в. автоматични уведомителни мейли за наближаващи събития (прегледи, изследвания), 

г. насочване към прегледи и изследвания, предоставяни чрез Платформата от медицински специалисти и съгласно плана за проследяване;

д. поддържане на персонално пациентско електронно досие в рамките на електронната диспансеризация. 

10.4. Абонаментната услуга Последващо проследяване се прекратява, поради следните причини:

а. При изтичане срока на услугата;

б. При отказ от услугата от страна на Потребителя;

в. По преценка на Главния Консултант в случай, че се влоши здравословното състояние на Потребителя – пациент. Пациентът следва да се насочи към преминаване на нов път на пациент и/ или използване на медицински услуги извън Платформата при желание от негова страна;

г. При смърт на Потребителя- пациент и/ или Пациента трето лице;.

11. Заплащане на услуги. Политика по възстановяне на плащания

В допълнение към раздел XII „Заплащане на услуги“ от Общи условия на PrOPA by Shemha Health, при прилагане на настоящите Общи условия се прилагат и предвиденото в този раздел: 

11.1. Всяка от услугите, предвидени в настоящите ОУ се заплаща от Потребителя – пациент при заявяване на услугата и съгласно обявения в Платформата ценоразпис.

11.2. При използване на Абонаментната услуга по чл. 10.3 – „Последващо проследяване електронна диспансеризация“, Потребителят следва да заплати абонаментна такса авансово за целия период на използване на услугата или разсрочено на 4 равни вноски съгласно обявения в Платформата ценоразпис. Абонаментната такса не включва стойността на медицинските услуги, които Потребителят – пациент заяви за ползване в срока на абонамента. Същите следва да бъдат заплащани отделно по реда на чл. 11.1.

11.3. На възстановяване на Потребителя – пациент подлежи цялата стойност единствено такси на заплатени, но непредоставени медицински услуги съгласно политиките за възстановяване на суми на банката на картодържателя. Операторът на Платформата не удържа такси за възстановяване на суми по този раздел. 

12. Приложимост на Общи условия на PrOPA by Shemha Health

12.1. Всички останали разпоредби на Общите условия на Платформата се прилагат субсидиарно и при предоставянето на Услугите, описани в настоящите Условия.

12.2. Настоящите Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя – пациент са неразделна част от Общите условия на PrOPA.